top of page
הסבר ראשוני להתנהלות אופטימלית לאחר אירוע התנגשות ברכושך
המלצות כיצד לפעול בעת אירוע התנגשות ברכושך

איך תמנע מהפעלת הפוליסה שלך ותחסוך גם את דמי ההשתתפות העצמית :

נסה לקבל את פרטי גורם הנזק שיכללו :

מספר לוחית הרישוי של הרכב הפוגע, סוג הרכב, שם חברת הביטוח בה מבוטח הרכב במסגרת פוליסת ביטוח מקיף או צד שלישי, שם סוכן הביטוח ומספר הטלפון שלו. שם הנהג, מס' תעודת הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו. במידה וברשותך כל הפרטים שלעיל, באפשרותך להימנע מלהפעיל את פוליסת הביטוח של רכושך, ולפנות בתביעה לבעל הרכב (מרשה השימוש), הנהג ומבטחי הרכב, כל זאת באמצעות חוות דעת פרטית.

התנגשות ברכושך

bottom of page