top of page

יעוץ מיגון לאחר אירוע

מניעת נזק

משרד א. קרן שמאים עוסק ביעוץ למיגון הרכוש שניזוק וזאת על מנת למנוע הישנותו של הנזק ואף לעזור בהגדרת אמצעי מיגון ובטיחות למניעת נזקים אחרים לרכוש שעליו בוצעה השמאות.

שמאי המשרד בעלי ניסיון עתיר בבדיקת נזקים לרכוש ודרכי מניעתם, במידת הצורך ברשותנו מאגר מומחים בתחומים השונים (מומחים למערכות אזעקה כנגד אש, פריצה, עליית טמפרטורה במתקני קירור והקפאה, מהנדסי מבנים, חשמל וציוד אלקטרוני וכיו"ב).

bottom of page