בעת התרחשות רעידת אדמה פעל בהתאם להנחיות והודעות הרשויות המוסמכות.

במידת האפשר נתק אספקת חשמל, גז ומים למבנה.

רעידת אדמה

הסבר ראשוני להתנהלות אופטימלית לאחר אירוע רעידת אדמה
לקוח מבוהל פונה לשמאי רכוש