בעת התרחשות רעידת אדמה פעל בהתאם להנחיות והודעות הרשויות המוסמכות.

במידת האפשר נתק אספקת חשמל, גז ומים למבנה.

רעידת אדמה

הסבר ראשוני להתנהלות אופטימלית לאחר אירוע רעידת אדמה