top of page
הסבר ראשוני להתנהלות אופטימלית לאחר אירוע הנדסי

הנדסי

עם גילוי נזק במכשיר, מכונה, ציוד אלקטרוני או אחר, נא פנה לחברת השירות המתמחה בטיפול בסוג הציוד שנפגע, לאחר בדיקתו של הציוד ע"י בודק מומחה, קבל מסמך שיפרט את סיבת היווצרות הנזק, מהן הפעולות והרכיבים שניזוקו ויש צורך בהחלפתם/תיקונם ופרוט של הוצאות התיקון (תוך הפרדת מרכבי חלפים ועבודות).

bottom of page