top of page

פריצה וגניבה

פריצה וגניבה

הודע מידית למשטרה, המנע מנגיעה במקומות בהם קיים חשד כי הגנבים פעלו.

המתן במקום עד לסיום בדיקות המשטרה – שוטרי הסיור והמעבדה לזיהוי פלילי.

לאחר תום בדיקות מעבדה לזיהוי פלילי, ובכפוף להסכמתם, החל בסידור ומיון

החפצים שפוזרו ע"י הגנבים ובדיקה כי חפצי הערך נמצאים/חסרים במקומות בהם היו.

במידה והנך בעל עסק המחזיק במלאי, החל בביצוע ספירה למלאי שנותר בעסק לאחר האירוע.

לאחר שהשלמת את מלוא בדיקת החוסר יש לגשת לתחנת המשטרה הקרובה על מנת לקבל אישור משטרה מפורט לאירוע ולהיקף הרכוש שנגנב.

הסבר ראשוני להתנהלות אופטימלית לאחר אירוע פריצה וגניבה
טיפים נזקי פריצה וגניבה
bottom of page