top of page
הכוונה להתנהלות נכונה בנזקי מים

במסגרת פוליסות ביטוח למבנה הדירה (גם בביטוח במסגרת משכנתא), קיים כתב כיסוי, בו מתחייבים קבלני משנה של חברות הביטוח לטפל באיתור ותיקון נזקי מים בדירתך 24 שעות ביממה (למעט ביום הכיפורים), בדוק בפוליסת הביטוח כיצד עליך להתקשר לחברה השרברבות והזמן את השירות.

2

במידה ופוליסת הביטוח אינה כוללת שירות לתיקון נזקי מים יש לפנות לשרברב פרטי שיאתר ויתקן את מקור הנזילה.

3

נזקי מים יכולים לגרום לנזקים סמויים מעין אשר יבואו לידי ביטוי במבנה ובתכולה!

4

אתר וסגור את מקור הימלטות המים במידת האפשר, במידה והמקור אינו ידוע יש לסגור את ברז ההזנה הראשי.

1

יש לעקוב אחר התקלפות טיח בשיפולי הקירות, התכהות מרצפות, "דשא" לבן העולה במרווחים בין האריחים ברצפה, היווצרות ריקבון במשקופי הדלתות, ריח עובש וטחב, התנפחות והתפוררות רהיטי עץ והיווצרות סדקים חדשים בקירות המבנה. באם אתה מבחין באחת או יותר מתופעות אלה דע כי איתור ותיקון הנזק על ידי השרברב אינו מהווה סיום הטיפול בנזק המים שנגרם לרכושך.

5

השאר פרטים ואחד משמאי הרכוש שלנו יצור איתך קשר בהקדם

השאר פרטים ואחד משמאי הרכוש שלנו יצור איתך קשר בהקדם

bottom of page