top of page
נזקי אש

השאר פרטים ואחד משמאי הרכוש שלנו יצור איתך קשר בהקדם

5

הוצא ורכז דברי ערך ושמור אותם במקום מבטחים (תכשיטים, אלבומי תמונות

משפחתיים וחפצים קטנים בעלי ערך סנטימנטלי).

לאחר תום פעולות הכיבוי, מנע כניסת אנשים שאינם מורשים למקום האירוע.

מנע הזזת/לקיחת שרידים וחפצים הנמצאים במוקד האש, ע"י גורמים שאינם חוקרי משטרה או חוקרי רשות הכבאות הארצית.

1

4

הוצא בגדים שישמשו אותך למשך שבוע ימים לפחות והעבר אותם לכביסה (בגדים שלא נמצאים במוקד האש).

במידה ומדובר בדירת מגוריך והנזק כבד והדירה אינה ראויה למגורים, החל בחיפוש

אחר מקום מגורים חליפי עד לשיקום הנזק.

3

2

החל באיסוף מסמכי רכישה/אחריות של הציוד והרכוש שהיה במוקד האש (באם קיימים ברשותך) ובביצוע רישומים של רכוש שניזוק ו/או התכלה לחלוטין במוקד האש.

דאג לקבל מהרשות לכיבוי את חשבון חיוב הוצאות הכבוי ודוח לסיבת פרוץ האש. במידה ועלה חשד כי סיבת האש נעוצה באירוע פלילי יש לקבל גם את אישור המשטרה לאירוע (בתחנת המשטרה הקרובה).

6

bottom of page