top of page
חוות דעת ושמאות פרטית למבטחי רכושם במסגרת חברות הביטוח

משרד א. קרן שמאים נחלץ לעזרת מבוטחים, אשר בעת קרות מקרה נזק לרכושם, נתקלים בפגיעה בזכויותיהם כמבוטחים ע"פ פוליסות הביטוח לרכושם, פוליסות אותן רכשו בחברות הביטוח השונות.

שמאי המשרד מגיעים ובודקים את הנזק במקום התרחשותו, מבצעים תיעוד וממצאים באתר ועורכים חוות דעת מנומקת להיקף ומהות הנזקים שנגרמו לך כמבוטח. חוות הדעת משמשת בסיס לתביעתך מול מבטחי רכושך או לחילופין באם תביעתך נידחת או מקוזזת ע"י חברת הביטוח, כחוות דעת "עד מומחה" מטעמך המוגשת לבית המשפט. חוות הדעת של שמאי המשרד משמשת במקום עדות בבית משפט וערוכה על פי הדין.

בעת הצורך, לפי בקשת הצדדים, מתייצב השמאי למסור הבהרות לחוות הדעת בבית המשפט.

 

שמאי א.קרן שמאים עברו הכשרה מלאה בהבנה וניתוח פוליסות ביטוח רכוש לסוגיהן, שמאי המשרד עורכים חוות דעת לנזקים ברכוש למבטחים מוסדיים ופרטיים, חוות הדעת נערכות בכפוף לתנאי חוזה הביטוח שנכרת בין המבטחים למבוטחים, בין קרנות שונות ליחידות המשנה שלהן ובין כלל אזרחי המדינה לקרן לנזקי פעולות איבה (מס רכוש).

 

חוות דעת ושמאות במסגרת פוליסת ביטוח
חוות דעת לנזקי רכוש, למי שאינו מבוטח, שווי רכוש לצרכים אחרים

נגרם לרכושך נזק מגורם חיצוני, פרצה שריפה ממקרר, מזגן, מכשיר אחר שנמצא בביתך, מים שנמלטו מדירת השכנים גורמים נזקים והרס למבנה ביתך ותכולתו, או כל נזק אחר, אשר מקורו ידוע

 

ואין ברשותך פוליסת ביטוח לרכושך

 

לפי בקשתך שמאי ממשרדנו יגיע למקום הנזק, יתעד את הנזק שנגרם לרכושך, יערוך חוות דעת כבילה ומתאימה לצורך פניה לגורם הנזק ובעת הצורך אף לקידום תביעה בבית המשפט כנגד גורם הנזק במסגרת אחריותו כיצרן, כספק או המחזיק ברכוש אשר גרם את הנזק לרכושך.

  

כמו כן משרדנו מבצע שומות לרכוש לצורכי קביעת שווי לפרוק שותפויות, מכירה/העברת זכויות של רכוש בין קונים למוכרים, הערכות שווי למכירות במסגרת עיקולים וכיו"ב.

באם אין ברשותך פוליסת ביטוח או עולה חשש כי זכויותיך כמבוטח, עלולות להיפגע, צור קשר עם משרדנו ואנו ננחה אותך לפעולות הנחוצות לטיפול בתביעתך

טיפים והמלצות מאלון קרן שמאי רכוש
הסבר השמאי רכוש לחוות הדעת ושמאות במסגרת פוליסת הביטוח
טיפים משמאי רכוש לנזקים כללים, נזקי רכוש למי שאינו מבוטח ושווי רכוש לצרכים אחרים
bottom of page